Wijziging concessie HSL-Zuid

Wijziging concessie HSL-Zuid

Besluit

De consumentenorganisaties hebben op 26 mei 2009 geadviseerd over het voornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat om de privaatrechtelijke overeenkomst, die tussen de Staat en HSA Beheer N.V. is afgesloten voor de exploitatie van de HSL-Zuid. Omdat inhoudelijke wijzingen in de bepalingen van de concept-concessie bij de omzetting nauwelijks mogelijk waren, hebben de consumentenorganisaties zich beperkt door alleen te adviseren over zaken die naar hun mening strijdig met huidige of toekomstige regelgeving zijn. Dit betrof de terugbetalingsregeling (artikel 6) en de plicht van HSA Beheer om advies te vragen aan de consumentenorganisaties in het Locov (artikel 8). In zijn reactie op het advies gaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat in op deze twee punten.